2019-12-26 11:23:56 , ဝင်ငွေခွန်အကြောင်းနှင့် အခွန်ဆ…

ဝင်ငွေခွန်အကြောင်းနှင့် အခွန်ဆောင်ရမည့် သတ်မှတ်ထားသော Rate များအကြောင်းနှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ

ကုန်သွယ်ခွန်များနှင့် ကသခ လိုင်စင်များအကြောင်း
ကသခ ၁
ကသခ ၂
ကသခ ၃၁
ကသခ ၃၂
ကသခ ၃၃ အကြောင်းများနှင့် အခွန်ခုနှိမ်ခြင်းများ ရှင်းပြအပြင် တခြားသော Ethic တွေပါ ပါဝင်ပါသည်။

https://www.facebook.com/groups/924738151252400/ (our group)

JOB TRAINING FOR SENIOR ACCOUNTANT စုံစမ်းရန်??????

https://www.facebook.com/groups/924738151252400/permalink/1040231639703050/

#Sharing_Accountancy_Training_School
#Myat_Thandar_Lwjn
09-974640895,09699810930

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *