2020-12-16 16:03:49 , ***URGENT***AI, Photoshop, InD…

***URGENT***
AI, Photoshop, InDesign သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာအလိုရှိပါတယ်
Freelance
စိတ်ရှည်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရပါမယ်
Group လိုက်သင်ပေးရပါမယ်
သင်ရမဲ့သင်ရိုးပေးနိုင်ရပါမယ်
Paid per hour/class
စိတ်ဝင်စားပါက သင်ရိုးအကြမ်းမျဉ်းနှင့်အတူ မျှော်မှန်းလစာနှင့် CV ကို chozinkhine2000@gmail.com ကိုပေးပိုပါရန် သို့မဟုတ် 09969593896 သိုရုံးချိန်အတွင်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *